Meleklerin Varlığı Hakkında Dini Sohbet

Meleklerin Varlığı; İslam Dini’nin temel ana esası, görünmeyene, bilinmeyene yani Gayb’e inanmaktır. Bu imanın zorunlu bir unsurudur. İslam Dininde Allah’a, peygamberlerine, ortaya çıkardığı kitaplara, meleklere, Ahiret Gününe ve kader / ilahi kararnameye olan inanç vardır. Görünmeyen dünyanın yaratıkları arasında Kuran’da Allah’ın sadık hizmetkarları olarak belirtilen melekler vardır. Her gerçekten dindar Müslüman, bu nedenle, meleklere olan inancını kabul eder. 

İslamda Meleklerin Doğası

Meleklerin varlığı; İslam’da meleklerin ışıktan yaratıldığına inanılıyor, insanlar topraktan yaratılmadan önce . Melekler doğal olarak itaatkar yaratıklar, Allah’a ibadet eder ve O’nun emirlerini yerine getirirler. Melekler cinsiyetsizdir ve uyku, yemek veya içecek ihtiyacı duymazlar, tam bir teslimiyet ve inanç içerisinde yüce ALLAH’tan aldıkları emirleri yerine getirirler. Yüce ALLAH (C.C.) Kur’an’da şöyle buyurmaktadır.

“Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır veya taştan yapılmış tüm putlardır. O’nun başında görevli olarak bulunan melekler sert ve kuvvetlidirler. Allah’ın buyruğuna karşı gelmez, kendilerine emredilen her şeyi yaparlar. (Kuran 66: 6)”

Meleklerin Varlığı ve Rolü

Arapçada, meleklere “yardımcı olmak ve yardım etmek” anlamına gelen malaya’ika denir. Yüce kitabımız Kuran;  meleklerin Allah’a ibadet ve O’nun emirlerine yürütmek için görevlendirilmiş olduğunu söyler: Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler. Onlar, yüceler yücesi bildikleri rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler. (Kuran 16: 49-50)

Adıyla Belirtilen Melekler

Meleklerin varlığı; Kuran’da adlarına göre sorumluluklarını tanımlayan birkaç melek belirtilmiştir:

  • Cebrail: Allah’ın sözlerini peygamberlerine iletmekten sorumlu melek.
  • İsrafil : Kıyametin koptuğunu Sur Üflemek suretiyle bildiren melek.
  • Mikail : Doğa olaylarını idare eden melektir..
  • Münker ve Nekir: Sorgu melekleridir, Ölümden sonra, bu iki melek mezardaki ruhları inançları ve eylemleri hakkında sorgulayacaklar.
  • Melek-Ül-Mevt (Ölüm Meleği): İnsanların canını almakla görevli melektir.
  • Malik: O cehennemin koruyucusu.
  • Rıdvan: Cennetin koruyucusu olarak hizmet veren melek.

Diğer meleklerden bahsedilir, ancak isimleri ile belirtilmez. 

İnsan Formunda Meleklerin Varlığı

Işıktan yapılmış görünmeyen yaratıklar gibi, melekler bedensel bir şekle sahip değildir, aksine çeşitli biçimlerde olabilirler. Kuran, meleklerin kanatlarının olduğunu söyler ( Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah her şeye kâdirdir. Kur’an-ı Kerim 35: 1), ancak Müslümanlar tam olarak neye benzediğini tahmin etmezler. Melekler yukarıda da bahsettiğimiz gibi ALLAH‘a tam bir teslimiyet içerisindedir. Yemezler, içmezler, uyumazlar v.s. Bazı insanlar melekleri cinlerle karıştırmaktadır. Cinler farklıdır, farklı boyutta yaşasalar da onlar da bizim gibi ölümlüdür, yerler, içerler, ölürler v.s.