İslami Sohbet Net

İslami Sohbet Net

İslami Sohbet Net olmalıdır, yani bu sohbet türünde saflık, tasavvuf ve arınma vardır. Sözlüklerde kısa bir süre de olsa beraber olmak mealindeki sohbet kelimesi. Arkadaşlık kurmak, ünsiyet gibi manaları ihtiva etmektedir. İslami Sohbet Net olmalı sözümüzden kasıt, bu birlikteliklerde İslami ve dünyaya ait konular hakkında istişare edilir. Bunu bir nevi toplantı gibi de düşünebiliriz. Esasında İslami sohbet netliği Peygamber Efendimiz (S.A.V.) zamanından beri süregelmektedir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimde (Tevbe 9/40) ayetinde. Peygamber Efendimiz ile Hz.Ebu Bekirin arkadaş olduğu bahsi geçmektedir. Bu yüzden Efendimizin sohbetinde bulunan Müslümanlara sahabe veya ashap denilmektedir.

Peygamber Efendimiz ve İslami Sohbet Netliği

İki cihan serveri Hz. Peygamber (S.A.V.) efendimiz mahiyetini sohbet vasıtasıyla bilgilendirip aydınlattığı için, bu önemli sünneti takip eden alimlerimiz de sohbet ve zikir halkaları tertip ederek bilgilerini halka zerk etmişlerdir. Bu yüzden Sohbet, ekseriyetle şeyh ya da alimin muhabbetini dinlemek için düzenlenen toplantı mealinde kullanılır. Bu toplantılarda kesinlikle gıybet, bühtan, zan, iftira, boş ve malayani sözler, günah içeren söz ve davranışlar yoktur. Amaç hem hoş vakit geçirmek hem de aynı amaçla gelen insanlarla hasbihal etmektir. Bu tür toplantılara katılmakta herhangi bir İslami sakınca yoktur.

İslami Sohbet Net Çeşitleri

Sohbet ile bir arada olmayı tarif eden sofiler sohbeti kendi arasında bazı türlere ayırmışlardır.

  1. ALLAH (C.C.) ile sohbet: bu sohbet türünde murad edilen ALLAH ile yakınlık kurmaktır.
  2. Nefis İle Sohbet: Nefsin her istediğini yapmamak, ona karşı direnmektir.
  3. Şeytan İle Sohbet: Sürekli onunla bir mücadele içinde bulunmaktır.
  4. Halkla sohbet: İnsanlara karşı her zaman samimi ve içten olmak ve davranmaktır.

Başka bir sınıflamaya göre ise Sohbet 3 bölüme ayrılır. Bunlar Cismani sohbet, Ruhani sohbet ve İlahi sohbettir. Cismani sohbet yaşayan şeyhlerle, ermişlerle muhabbet edip onların sözlerinden yararlanmaktır. Bir çok alim ve din büyüğü bu sohbet tarzında bulunmuşlardır. Ruhani sohbet zaten adı üstünde vefat etmiş veya uzak diyarlarda bulunan bir evliyanın ruhaniyetiyle bir olmaktır. Onlardan mana yoluyla istifade etmek demektir. İlahi sohbet ise şartsız ve koşulsuz olarak Yüce yaratıcının terbiyesine kavuşmaktır.

İlk zahid ve sofiler; kendilerini görmeye gelen kişilerle muhabbet etmişler, onlara İslami ve Tasavvufi konularda nasihatlerde bulunmuşlardır. Bu tür sohbetleri yapanlara sohbet şeyhi denmektedir. Sohbet şeyhi, kendisine bağlı müridleri sohbet vasıtasıyla aydınlatmaya yani irşad etmeye devam ederdi. Bu yüzden sohbetin önemi ve fazileti ayrı bir yer tutmaktadır. Çünkü sohbetin temelinde tamamen ALLAH (C.C.) sevgisi vardır. Maddi ve kişisel çıkarlar hiç kimsenin aklına gelmez. Sohbet meclislerine sadece ALLAH sevgisi ve onun rızasını kazanmak için gelenlerin kıyamet günü hakkın özel lütfuna nail olacağı haber edilmektedir.

İslami Sohbet Net Kuralları

Sohbete katılanlar adap ve terbiye kurallarına uygun hareket etmelidir. Sohbet şeyhi konuşurken araya girilmemeli, soru sorarak sohbet kesintiye uğratılmamalıdır. Keza aynı şekilde sohbet şeyhi de, kendisinden feyz almak için gelenlere müşfik olmalı, merhamet ve içtenlikle davranmalıdır. Katılımcılar muhabbet ve hürmet ile şeyhlerine saygılı davranmalıdır. Bütün tarikatlerde sohbetin önemine dem vurulmaktadır, özellikle ilk dönem Nakşibendi ve Mevleviyye tarikatlarında sohbetin ayrı bir yeri ve önemi mevcuttur. Melamilerin Bayrami kolunu temsil eden Kemali Efendi sohbetin, mürşidine teslim olan bir müridin tüm manevi hastalıklarını iyileştiren bir ilaç olduğunu beyan etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.