İslam Hakkında 30 Gerçek

İSLAMİ SOHBET – DİNİ SOHBET

1) “İslam”, “teslim olma” ya da “teslimiyet” anlamına gelir. “Salam” (“barış” anlamına gelir) “İslam” ın kök kelimesidir. Dinî bir bağlamda, “İslam” kelimesi, “huzur elde etmek için Allah’ın gerçek iradesine bir iradenin (zorlama olmadan) teslim edilmesini” ifade eder.

2) “Müslüman”, “kendini ALLAH’ın gerçek iradesine teslim eden herhangi biri ya da herhangi bir şey” anlamına gelir. Bu tanımla, doğadaki her şey (ağaçlar, hayvanlar, gezegenler, vb.) “Müslümanlar” dır, çünkü onlar ALLAH’ın iradesine teslim olma durumundadırlar. Başka bir deyişle, ALLAH’ın onları yarattığı amacı yerine getiriyorlar.

3) İslam yeni bir din ya da kült değildir. Bu evrensel bir yaşam ve medeniyet şeklidir. Çalışmalar, dünyadaki 1,5 ila 1,8 milyar insanın dinlerini İslam olarak tanımladıklarını göstermektedir. Yahudilik ve Hristiyanlık ile birlikte köklerini Hz. İbrahim’den ve ilk insan Adem ve Havva’ya kadar izler.

4) İslam’da beş uygulama pratiği vardır, buna İslamın şartları denir; sırasıyla;Kelime-i Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç Tutmak, Zekat Vermek ve Hacca Gitmektir. *Kelime-i Şehadet Getirmek: İslam‘ın birinci ve ilk şartı olan Kelime-i Şehadet, “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” demektir.

5) İmanın şartları 6 tanedir.  Bunlar gerçek bir Müslümanın bilmesi ve uygulaması gereken temel inançlardır.

  • Allah’a iman.
  • Meleklere iman.
  • Kitaplara iman.
  • Peygamberlere imân.
  • Ahirete iman.
  • Kadere iman.

6) Müslümanlar, Evrenden bir Yaradan’a, “ALLAH” nın Arapça sözcüğü olan “Allah” olarak bahsetmektedir. Dünya çapında Müslümanlar, İngilizce konuşan Müslümanlar bile Arapça’yı “Allah” sözcüğünü kullanıyorlar çünkü Arapça, Kuran’ın dilidir. Fakat Allah, İbrahim, Musa ve İsa’nın ALLAH’ından farklı değildir. Yaradan, insanların O’nu aradıkları şeyden bağımsız olarak Yaratan’dır. İngilizcede en çok “ALLAH” olarak anılır. Oysa İsa, Yeni Ahit’ten Markos 15: 34’te “Eloi” olarak ALLAH’a atıfta bulunan farklı bir dil konuştu. “ALLAH” ve “Eloi” farklı ALLAH mı? Birçok İspanyol dili ALLAH’ı ​​“Dios” olarak adlandırır ve birçok Fransız “Dieu” der. Mantıksal olarak, ALLAH’a “Arapça” olarak “Allah” olarak bahsedenlerin de aynı ALLAH’a atıfta bulunmaları mantıklı bir şekilde takip eder. Aslında birçok Arap Yahudisi ve Arap Hristiyanı ALLAH’ı ​​“Allah” olarak adlandırıyor. Ve “Allah” kelimesi, birçok Arap kilisesinin duvarlarına ve Arap İncillerinin sayfalarına Arapça senaryoda yazılmıştır. Böylece, ALLAH’ın anlayışı inanç grupları arasında farklılık gösterebilirken, O’nu tanımlamak için kullanılan çeşitli isimler, Evrenin bir Yaratıcısının tüm insanların ALLAH’ı olduğu gerçeğini değiştirmez.

7) ALLAH’ın İslami kavramı, sevecen, merhametli ve merhametlidir. İslam aynı zamanda O’nun her şeyi bildiğini ve işlerin mükemmel hakim olduğunu ve buna göre cezalandıracağını (ya da affedeceğini) öğretir. Ancak Allah bir keresinde Muhammed’e şöyle demiştir: “Merhametim gazabımın üzerine hakimdir”. Dolayısıyla İslam, korku ve umut arasında bir denge kurar, birini hem gönül hem de umutsuzluktan korur.

8) Müslümanlar, ALLAH’ın Kuran’da kendi adlarından veya niteliklerinden 99 tanesini sunduğuna inanmaktadır. Bu isimler aracılığıyla Yaratan’ı tanımak mümkün. Bu isimlerden birkaçı 1- Allah(C.C.): “Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.”,2– Er-Rahmân: “Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”,3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”,4- El-Melik: “Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.”,5- El-Kuddûs: “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.”
6- Es-Selâm: “Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.”,7- El-Mü’min: “Güven veren, emin kılan, koruyan.”
8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”,9- El-Azîz: “İzzet sahibi, her şeye galip olan.”

9) Hıristiyan “kafir kefaret” kavramı (İsa’nın insanlık günahları için öldüğü fikri) İslami kişisel sorumluluk kavramına yabancıdır. İslam, Kıyamet Günü’nde her insanın diriltileceğini ve her söz ve eylem için ALLAH’a karşı sorumlu olacağını öğretir. Sonuç olarak, uygulayıcı bir Müslüman her zaman ALLAH’ın kabul ve lütfu için umut ve dua ederken haklı olmaya çabalamaktadır.

10) Müslümanlar Muhammed’den önce Adem’den İsa’ya kadar olan bütün gerçek peygamberlere inanırlar. Müslümanlar, aynı zamanda, gönüllü olarak, aynı zamanda, farklı zamanlarda halkların ALLAH’ın iradesine (genel anlamda İslami) teslimiyet mesajını getirdiklerini düşünüyorlar. Müslümanlar aynı zamanda “müslüman” olduklarına inanırlar (yine genel anlamda) çünkü ALLAH’ın gerçek rehberliğini izlediler ve O’nun iradesine teslim oldular.

11) Müslümanlar gayba inanırlar, görünmeyene, bilinmeyene ibadet ve dua ederler.

12) Müslümanlar, ALLAH tarafından açığa vuruldukları için, orijinal değiştirilmemiş Tevrat’ı (Musa’ya ifşa ettiği gibi) ve orijinal değiştirilmemiş İncil’i (İsa’ya açık olarak) kabul ederler. Ancak bu yazıların hiçbiri bugün orijinal hallerinde veya bütünüyle mevcut değildir. Bu nedenle Müslümanlar, Kuran’ın Allah’ın sonraki, nihai ve korunmuş vahyini izlerler.

13) Kuran, Hz.Muhammed (S.A.V.) tarafından yazılmamıştır. ALLAH tarafından yazılmıştır, Hz.Muhammed’e (Cebrail A.S.) tarafından bildirilmiştir..

14) Kuran’ın orijinal Arapça metni hiçbir kusur veya çelişki içermez ve vahiyinden bu yana değiştirilmemiştir.

15) Gerçek 7’nci Yüzyıl Kur’an, tam ve eksiksiz olarak, Türkiye’deki müzelerde ve dünyadaki diğer yerlerde sergilenmektedir.

16) Bugün dünyadaki tüm Kur’anlar yakılıp kaybolsa bile orijinal Kur’an değişmez,  Bunun nedeni, “Hafiz” (veya “veliler”) olarak adlandırılan milyonlarca Müslümanın başından sonuna kadar her harf ve her heceden Kur’anı Kerim-i ezberlemiş olmasıdır. Ayrıca, Kuran’dan bölümler, dünya çapında yüz milyonlarca Müslüman tarafından günlük olarak gerçekleştirilen beş vakit namazın her birinde hafızadan tam olarak okunur.

17) Şeriat, bir Müslümanın günlük yaşamını düzenleyen ve İslami prensipler tarafından yaşamaya rehberlik eden bir yasadır. İslam sadece bir inanç sistemi değil, tam bir yaşam biçimi olduğu için, yasa ahlak, manevi, entelektüel, fiziki, ekonomik, politik vb. Tüm yaşantılarını kapsamaktadır. Şeriat hukuku İslam’ın kanonik metinlerinin yorumlarıyla bilim adamları tarafından türetilmiştir. Kuran ve Hadis (Muhammed’in sözleri ve eylemleri). Herhangi bir yasal sistemde olduğu gibi, yorumlar da değişebilir ve anlamlar ve uygulamalar hakkındaki görüşler genellikle farklılık gösterir. Dolayısıyla şeriat hukuku, Allah’ın talimatlarını kavramak ve bunları günlük hayatta uygulamak için esasen bir çabadır.

18) Bazıları İslam’ın erken ve hızlı yayılmasını kılıç tarafından zorla dönüştürülmeye bağlar. Müslüman imparatorluğun başlangıçta, savaş ve fetihler aracılığıyla (o zamanki ortak bir fenomen) başlangıçta yayıldığı doğru olsa da, İslam dini kendisini Müslüman yönetiminde yaşayan herhangi bir kimseye asla zorlamadı. Nitekim gayrimüslimlere “jizyah” denilen bir vergi ödendiği taktirde ibadet etme hakkı tanınmıştır. Karanlık Çağlar boyunca Yahudiler, Hristiyanlar ve diğerlerine, Müslümanların Avrupa’daki dini zulümlerden korunmaları sağlandı. İslam dinde zorlama yapmaz (Kur’an 2: 256 ve 10:99). Daha fazlası için, Thomas Arnold’dan “Dünyada İslam’ın Yayılması” başlıklı makaleyi okuyun.

19) Terörizm, gerekçesiz şiddet ve muharip olmayan sivillerin öldürülmesi (hatta korkutucu, tehdit edici veya yaralayıcı) İslam’da kesinlikle yasaktır. İslam, halkının Müslüman olup olmadığına bir topluma barış getirmesi anlamına gelen bir yaşam biçimidir. Müslüman olduklarını iddia edenlerin aşırı eylemleri, onların cehaleti, hayal kırıklığı, kontrolsüz öfke ya da politik (dini olmayan) hırsların bir sonucu olabilir. İslam adına bir terör eylemi düzenleyen ya da işleyen herkes, İslam’ı takip etmemekte ve aslında, onun ilkelerini ihlal etmektedir. Bu insanlar kendi kişisel görüşleri ve gündemleri olan bireylerdir. Fanatik Müslümanlar, fanatik Hristiyanların Hristiyanlığın gerçek öğretilerinden ya da fanatik Yahudilerin Yahudiliğin gerçek öğretilerinden ziyade, İslam’ın gerçek öğretilerini temsil etmemektedir. Bu “dini” fanatiklerin en önemli örnekleri, manifestosunda “Yüzde 100 Hristiyan” olduğunu iddia eden 2011 Norveçli terörist Anders Behring Breivik ve bazı Yahudiler tarafından kabul edilen 1994 Hebron katliamının faili Baruch Goldstein’dir. “Kahraman” ve “aziz”. Aşırılıkçılık ve fanatizm, Müslümanlara özel olmayan sorunlardır. Bütün Müslümanların terörist olduğunu düşünen herkes, DAEŞ (ya da İSİD), El Kaide ve Boko Haram gibi terör gruplarının Müslümanları da öldürdüğünü belirtmelidir.

20) “Cihad” kelimesi “kutsal savaş” anlamına gelmez. Aslında “mücadele etmek” veya “çabalamak” anlamına gelir. Dini bir bağlamda, kişinin iradesini ALLAH’ın iradesine başarıyla teslim etme mücadelesi anlamına gelir. Bazı Müslümanlar, kendilerini veya başkalarını savunmak için savaşta savaşırken “Cihad” a gideceğini söylerler, ancak bunu, muazzam bir mücadele olacağına inandıkları için söylüyorlar. Fakat tembelliğe, kibirliliğe, sersemletmeye, kişinin kendi egosuna ya da tiran hükümdarına karşı ya da Şeytanın cazibesine karşı mücadele gibi bir Müslümanın günlük yaşamı ile çok daha ilgili olan birçok başka Cihad biçimi vardır. Kuran’da “kutsal savaş” denen sözde şiirlerle ilgili olarak iki nokta: A) “Kutsal savaş” terimi ne Kuran’ın Arapça metninde ne de herhangi bir klasik İslam öğretisinde yer almamaktadır. B) Kuran’da şiddete ilişkin ayetlerin büyük çoğunluğu, Müslümanların şiddetli saldırganlıklara karşı kendilerini savunmalarına izin verildiği savaş dönemlerine işaret eder. Bu tür ayetleri çevreleyen bağlam ve tarihsel koşulların akılcı, entelektüel bir analizi, genellikle uzmanlar ya da şiddetli aşırılık yanlıları tarafından görmezden gelinir, bunun doğru olduğunu kanıtlar. Şiddetin diğer ayetleri, baskıyı, ölüm cezasını ve benzerlerini durdurmaya çalışır.

21) Kadınlar İslam’da ezilmiyorlar. Bir kadını baskı altına alan her Müslüman insan İslam’ı takip etmiyor. Muhammed’in kadın haklarını ve haysiyetini koruyan birçok öğretisi arasında “… en iyileri, karılarına iyi davrananlardır.”

22) İslam, kadınlara evdeki ve toplumdaki birçok hakkı verir. Bunlar arasında para kazanma, maddi desteğe, mülk sahibi olma, bir eğitime, mirasa, nazik davranılmaya, oy kullanmaya, gelin hediyesine, kızlık soyadını korumaya, camide ibadet etmeye hakkı vardır. boşanmaya, vb.

23) Müslüman kadınlar, ALLAH’ın alçak gönüllü giyinme kararının yerine getirilmesinde baş örtüsü (başörtüsü) giyerler. Bu tarz mütevazı kıyafetler, geleneksel Katolik rahibeler, Rahibe Teresa ve Meryem Ana gibi zaman zaman dini kadınlar tarafından girilmiştir.

24) Zorla evlilikler, namus cinayetleri, kadın sünneti ve kadınların evlerine hapsedilmesi İslam’da yasaklanmıştır. Bu uygulamalar, köklü kültürel geleneklerden ve / veya gerçek İslami öğretilerin bilgisizliğinden veya bunları toplumda nasıl uygulayacağından kaynaklanmaktadır. İslam’da düzenlenmiş evliliklere izin verilir, ancak gerekli değildir. Aslında, geçerli bir İslami evlilik sözleşmesinin şartlarından biri, her iki tarafın da evliliğin karşılıklı rızasıdır. Özellikle kadınlar ve doğmamış çocuklar olmak üzere tüm etkilenen tarafların haklarını koruyan İslami kuralların izlenmesi şartıyla boşanmalara izin verilir.

25) İslam, tüm ırklar için bir din ve yaşam şeklidir, Malcolm X, Mekke’ye hacca ve medyanın daha sonraki yorumlarına dair okunan farklılıkları daha iyi anlamak için. İslam ırklar arasında eşitliği öğretir (Kur’an 49:13).

26) Tüm Müslümanlar Arap, Ortadoğu ya da Afrika kökenli değillerdir. İslam, tüm ırkların takipçilerini içeren evrensel bir din ve yaşam biçimidir. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde ve içinde Müslüman var. Araplar sadece dünyadaki Müslümanların yaklaşık% 20’sini oluşturmaktadır. En büyük Müslüman nüfusu olan ülkeler Ortadoğu’da yer almamaktadır. Onlar Endonezya (200 milyondan fazla Müslüman) ve Pakistan ve Hindistan (350 milyondan fazla Müslüman).

27) Beş günlük namazda Müslümanlar, Suudi Arabistan’daki Mekke’deki Kabeye karşı namaza dururlar, müslümanların kabesi Kabe dir. Dünyadaki Müslümanlar için bir ibadet noktası görevi görür, onları ibadet içinde birleştirir ve ortak inançlarını, manevi odaklarını ve yönlerini sembolize eder.

28) Hac, Dünya’nın her köşesinden yaklaşık 3 milyon Müslüman tarafından yapılan ibadete denir.

29) İslam bugün dünyanın en hızlı büyüyen dinidir. Dönüşümler önemli bir faktördür ancak doğal büyüme ana nedendir. İstatistiksel olarak Müslüman kadınlar dünyadaki en yüksek doğurganlık oranlarına sahiptir. 2050 yılına kadar Pew Araştırma Merkezine göre Müslümanlar tarihte ilk kez Hristiyanların sayısına eşit olacak. Şu anda, dünyada en popüler isim Muhammed ismidir. Ve belki de en ilginç olanı, Muhammed’in (alternatif yazımlar dahil) İngiltere ve Galler’deki yeni doğmuş çocuklar için en popüler isim olduğu gerçeğidir.

30) Geçmiş 1400 yıl boyunca Müslüman zeka fizik, tıp, matematik, kimya, astronomi, felsefe ve coğrafya alanlarında önemli katkılarda bulunmuştur. Orta Çağ’da olduğundan daha açık bir şekilde görülmüyordu, bu dönem genellikle “İslam’ın Altın Çağı” olarak adlandırılan bir dönemdi. Jabir ibn Hayyan (erken kimyanın babası olarak kabul edilir), el-Khwarizmi (cebirin babalarından biri), el-Zahrawi (ameliyat babası), el-Razi (pediatri babası), İbn Sina gibi armatürleri üretmiştir. (tarihin en büyük medikal bilim adamlarından biri), Jabir ibn Aflah (Avrupa’da trigonometriyi destekleyen), İbn Rüşd (Aristoteles’in canlandırıcısı) ve İbn Haldun (modern sosyoloji, tarihçilik, demografi ve ekonomi) . Onların katkıları sonuçta Avrupa Rönesans’ına yardımcı oldu.

Yorumlar 1

  • Daha önce hiç web hostunuzla alakalı bir problem yaşadınız mı ? Açıkçası ben webhosting konusunda kendimi çok bahtsız hissediyorum, güzel bir host servisi bulamadım, bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Sitenize baktığımda gerçekten çok hızlı olduğunu pagespeed ve gtmetrix puanlarının oldukça yüksek olduğunu gözlemledim. Kısa zamanda sizden bir cevap bekliyorum, teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.